50 dobrych książek i więcej

Humanizm

  Humani...

Prof. Marian Grabowski

Książkę można kupić tu...

1. Ogólne (11)

Arystoteles, Etyka nikomachejska

Epiktet, Enchejridion [Podręcznik]

Seneka, Listy moralne do Lucyliusza

Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, I-II, II-II

Juan Luis Vives, Introduccion a la sabiduria  [Wprowadzenie do mądrości]

B. Gracian, Oraculo manual y arte de prudencia   [Wyrocznia i sztuka roztropności]

E.F. Schumacher, A Guide For The Perplexed

V. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu

A. Maurois, The Art Of Living  [Sztuka życia]

M. Adler, The Great Ideas. A Lexikon of Western Thought

A. de Saint-Exupery, Mały Książę

2. Uprawianie inteligencji (11)

Arystoteles, Poetyka

B. Gracian, Agudeza y arte de ingenio

J. Guitton, El trabajo intelectual

A.D. Sertillanges, La vida intelectual

C.S. Lewis, An Experiment in Criticism

M. Adler, How to read book

J. Nubiola, El taller de la filosofia

J.H. Newman, Idea uniwersytetu

J. Ortega y Gasset, El libro de las misiones

J. Marias, Razon de la filosofia

J.A. Marina, Elogio y refutacion del ingenio

3. Opcja na rzecz piękna (7)

F. Delclaux, El silencio creador

R.M. Rilke, Listy do młodego poety

E. Gombrich, O sztuce

J. Lorda, E. Gombrich: Una teoria del arte

J. Plazaola, Introduccion a la estetica. Historia, arte, textos

W. Tatarkiewicz, Historia estetyki

P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna

4. Elegancja (2)

Lord Avebury, The use of Life

J.A. Iniguez, Verdad y belleza [Prawda i piękno]

227

5. Miłość do słowa (3)

P. Salinas, El Defensor [Obrońca]

L. Alonso Schokel, El estilo literario. Arte y artesania

D. Carnegie, Po szczeblach słowa – Jak stać się doskonałym mowcą

6. Poczucie humoru (4)

H. Bergson, Śmiech. Esej o znaczeniu komiczności

G.K. Chesterton, Autobiografia

J. Pieper, Fiesta

P. Berger, Redeeming laughter  [Zbawczy uśmiech]

7. Dar przyjaźni (6)

Cyceron, O przyjaźni [De amicitia]

C.S. Lewis, Cztery miłości

J. Ortega y Gasset,  Szkice o miłości

P. Lain Entralgo, Sobre la amistad [O przyjaźni]

L. Pizzolato, La idea de la amistad [Idea przyjaźni]

F. Uhlman, Reunion [Ponowne spotkanie]

8. Uczciwość (6)

Platon, Obrona Sokratesa

Cyceron, O powinnościach [De officiis]

C.S. Lewis, The Abolition of Man

J.L. Lorda, Moralność, sztuka życia

A. Vaquez de Prada, Tomas Moro [Tomasz Morus]

K. May, Winnetou

 

50 dobrych książek i więcej

Humanizm

  Humani...

Prof. Marian Grabowski

Książkę można kupić tu...